Julk. talousjohtaminen

Lähetä uusi tentti

Opintojakson nimi ja tunnus: Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa HALJTA04
Tentin tyyppi: luento- ja kirjatentti
Tentaattori: Riikka Pääkkönen
Tentin päivämäärä: 23.4.2014

Tenttikysymykset:
1. Selitä lyhyesti

a) EU:n hanketarkastukset
b) Hyvä johtamis- ja hallintojärjestelmä
c) Funktionaalinen tarkastus
d) Neljän E:n malli/periaate
e) COSO-mallin mukaiset sisäisen kontrollin komponentit

2. Kerro, mitä tarkastus on ja kuinka sitä voidaan jäsentää teoreettisesti.

3. Vertaile valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) suorittamaa tilintarkastusta sekä kuntien ja yhteisöjen tilintarkastusta toisiinsa.

4. Vertaile työnjakoa ja toiminnan eroja kunnan tarkastuslautakunnan ja JHTT-tilintarkastajien välillä (esim. rooli, asema, tarkastusalueet, tarkastuksen tavoitteet, tarkastuskohteet).


Julkinen talousjohtaminen ja muuttuvat hallintorakenteet  (HALJTS04)
Tentin tyyppi: luento- ja kirjatentti
Tentaattori: Johanson
Tentin päivämäärä: 11.12
Tenttikysymykset:

1)Miten tietämys (knowledge) liittyy sosiaaliseen pääomaan?
2) Selosta entisen kapitalistisen Itä-euroopan talouksen piirteitä. (CEE)

HALJTS06 TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN TEORIA JA TUTKIMUS

Tentin tyyppi: luentotentti
Tentaattori: Vakkuri
Tentin päivämäärä: 16.01.2014

Tenttikysymykset:

1.Tuloksellisuusinformaatiolla pelaaminen- Miten tuloksellisuusinfromaatiolla voidaan pelata? Käytä kirjaa ja luentoja. (käytä esimerkkejä)

2. Tuloksellisuus dysfunktiot, käytä esimerkkinä jtn organisaatiota

3.Terveydenhuollon tuloksellisuuden ongelma. Miten tervbeydenhuollon tuloksellisuuden ongelma määritellään`?
Pirullliset ongelmat terveydenhuollossa,. Käytä esimerkkejä

——
Julkiset rahoitusjärjestelmät HALJTS03 tentti 5 op

Päivämäärä 7.5.2013

Luento- ja kirjatentti

Vastaa viiteen kysymykseen

1. Bailey (2004): Julkisten rahoitusjärjestelmien rakenteelliset alijäämät. Mitä nämä ovat Baileyn mukaan, ja miten niitä voidaan hallita? Sovella ajattelua suomalaisten kuntien velkaantumiskehitykseen.

2. Määrittele/selosta seuraavat käsitteet/seikat tiiviisti mutta olennaise asiat esiin tuoden.

a. Fiskaalinen illuusio
b. Kultainen sääntö (Golden Rule) velanotossa
c. Maturiteetti
d. Nykyarvo
e. Duraatio

3. Kiinteäkorkoinen valkainstrumentti (luennot/NIskanen & Niskanen)

a. Laske 4 vuoden obligaation hinta rahoitusmarkkinoilla vuoden 1. ensimmäisenä päivänä, joka on liikkeellelaskupäivä. Obligaation sijoitusmäärä on 1000 euroa, sijoitus tehdään vuoden 1. ensimmäisenä päivänä. Kuponkikorko on 5% ja lainan maturiteetti on 4 vuotta. Kassavirrat saadaan aina vuoden lopussa. Markkinoiden tuottovaatimus on 3%

Vuosi/kassavirta: 1/50, 2/50, 3/50, 4/1050

b. Laske obligaation duraatio ja modifioitu duraatio
c. Myyt obligaation toisen vuoden alussa (1.1.) Markkinoiden tuottovaatimus on nyt 5%. Minkä hinnan saisit myydessäsi obligaation?
d. Miten riskiä kaihtava sijoittaja käyttää hyväkseen duraatiomittaria?

Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä 4-7

4. Swap
a) Mikä on koronvaihtosopimus
c) Mikä on valuutanvaihtosopimus
b) Käyttävätkö Suomen valtio ja kunnat swappeja, jos käyttävät, millaisia swap-sopimuksia ja miksi?

5. Toimialasijoittaminen kunnan sijoitustoiminnassa (Myllyntays, Kunnan ja kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteista päättäminen=

6. Miten Euroopan keskuspankki on käyttänyt rahapolitiikan ohjausjärjestelmää Euroopan finanssikriisissä?

7. Konsernipankin tehtävät ja toimintaperiaatteet kaupunkikonsernissa

HALJTS04 –  Julkinen talousjohtaminen ja muuttuvat hallintorakenteet

Tentin tyyppi: luentotentti
Tentaattori: Johanson
Tentin päivämäärä: 10.10.2013

1. Miten liberaalit ja koordinoidut markkinataloudet poikkeavat toisistaan?
2. Miten liberalisaatio on vaikuttanut liberaaleihin ja koordinoituihin markkinatalouksiin?
3. Mitä hyötyä sosiaalisesta pääomasta voi olla julkisessa toiminnassa?

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: