Julkisoikeus

Lähetä uusi tentti

Julkistalousoikeus HALJUA25
Tentin tyyppi: Luento- ja kirjatentti
Tentaattori: Jani Wacker
Tentin päivämäärä: 11.10.2016

  1. Kerro Suomen valtion verotuksesta ja siihen liittyvien eri toimijoiden tehtävistä.
  2. Kerro valtion talousarvion täydellisyysperiaatteesta ja tasapainoperiaatteesta. Kerro myös, miten nämä periaatteet ilmenevät silloin, kun muutetaan sosiaalietuuksia.
  3. Kerro kunnan tilintarkastajien valinnasta, asemasta ja tehtävistä.

Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet HALJUA 21
Tentin tyyppi: luento- ja kirjatentti
Tentaattori: Jani Wacker
Tentin päivämäärä: 23.01.2014

1. Mitä seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan ja millaisia ominaispiirteitä ne sisältävät?
a) hallinnon lainalaisuusperiaate (sisältää myös lakisidonnaisuuden periaatteen)
b) tosiasiallinen hallintotoiminta
c) julkisen vallan käyttäminen
d) julkinen asiakirja
e) asiakirjan siirtovelvollisuus
2. Mikä merkitys hallinnossa on harkintavallan rajoitusperiaatteella? Mitä periaatteita tähän ryhmään kuuluu?

Julkisoikeuden perusteet HALJUA 14
Tentin tyyppi: luento- ja kirjatentti
Tentaattori: Jani Wacker
Tentin päivämäärä: 28.01.2014

Valitse onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta vastauksesta +1 piste, väärästä vastauksesta -1 piste.

1. Eu-oikeudelliset direktiivit edellyttävät lähtökohtaisest kansallista toimeenpanoa tullakseen Suomessa sovellettavaksi.
2. Suomen perustuslaista ei löydy mainintaa Suomen EU-jäsenyydestä.
3. Itsenäiset julkisoikeudellisest laitoikset ovat osa välillistä julkista hallintoa.
4. TSS- sopimus on hyväksytty YK:ssa.
5. Perustuslaki ei sisällä virkaa koskevia yleisiä nimitysperusteita.
6. Negatiivisen lojaliteettiveloitteen johdosta jäsenvaltion on pidättäydyttävä toimista, jotka voivat vaarantaa EU:n tavoitteiden toteutumista.
7. Suomen eduskunnalla on perustuslain mukainen oikeus saada tietoa EU:n asioista.
8. Perus- ja ihmisoikeuksien suojaamisvelvollisuus vaatii julkista valtaa suojaamaan yksityishenkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia myös toisia yksityishenkilöitä vastaan.
9. Euroopan komissio on toinen keskeinen lainsäätäjä Euroopan unionissa.
10. Ehdotus perustuslain muuttamisesta voidaan julistaa kiireelliseksi päätöksellä jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä.
11. Supistettuun perustuslainsäätämisjärjestykseen kuuluu lakiehdotuksen hyväksyminen lepäämään yli vaalien.
12. Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan Suomen kansalliseen perustuslakiin sisällytettyjä perustavanlaatuisia oikeuksia, kun taas perusoikeuksilla tarkoitetaan kansainvälisissä sopimuksissa turvattuja yksilöiden oikeuksia.
13. Kunnassa valtuusto päättää kunnan talousarviosta.
14. Valtion veron suuruudesta voidaan päättää valtioneuvoston antamalla asetuksella.
15. Valtionosuuksissa on kyse varainsiirrosta joita valtio maksaa kunnille.
16. Tuomioistuimen on annettava etusija asianmukaisen menettelyn vaatuimuksille. jos sen käsiteltävänä olevassa asiassa lakiin sisältyvän menettelysäännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa hyvän hallinnon vaatimusten kanssa.
17. Jos tasavallan presidentti ei päätä valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta valtioneuvoston ehdotuksen mukaisesti asia palautuu valtioneuvoston valmisteltavaksi.
18. Suomessa eduskunta päättää kuntien veroprosentin suuruuden.
19. Syrjintäkieltoja on sisällytetty kansalliseen perustuslakiimme mutta Euroopan ihmisoikeussopimukseen niitä ei ole sisällytetty.
20. Tiedonanto on valtioneuvoston aloitteesta käytettävä väline valtioneuvoston nauttiman luottamuksen mittaamiseen eduskunnassa.
21. Tarkoitussidonnaisuusperiaate kuuluu harkintavallan rajoitusperiaatteisiin.
22. Viranaomaisen antaa neuvonnan tulee olla hallintolain mukaan maksutonta.
23. Kunnallisvalitus voidaan tehdä vain laillisuusperusteella.
24. Menetetyn määräajan palauttaminen kuuluu ylimääräisen muutoksenhaun keinoihin.
25. Perustuslain mukaan julkista halintotehtävää ei koskaan voida antaa muun kuin viranomaisen hoidettavaksi.
26. Hyvän hallinnon täsmällinen sisältö määräytyy perusoikeussäännöksen ja perustuslain alemman asteisen lainsäädännön muodostaman koknaisuuden perusteella.
27. Poikkeuslaiksi kutsutaan lakia, joka on sisällöllisesti joltain osin ristiriidassa perustuslain kanssa ilman, että perustuslaki muutetaan.
28. Hallintopäätöksessä olevan asiavirheen korjaaminen asianosaisen eduksi voi tapahtua ilman asianosaisen itsensä suostumusta.
29. Perustuslain mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Kunnallisoikeus HALJUA23

Tentin päivämäärä: 25.2.2014
Tentin tyyppi: luento- ja kirjatentti
Tentaattori: Juha Lavapuro

Vastaa kahteen seuraavista neljästä kysymyksestä:

1. Rahoitusperiaate?
2. Selosta kunnan asemaa perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien toteuttajana. Arvioi myös, voiko kunta kunnallisen itsehallinnon nojalla kieltäytyä perusoikeuksien toteuttamisesta.
3. Julkishallinnossa noudatetaan yleensä hallintoelinten välillä toimivallanjakoa. Viranomaiset eivät saa puuttua toisten viranomaisten päätöksentekoon ja tätä sovelletaan lähtökohtaisesti myös kunnallishallinnossa: valtuusto ei voi yksittäistapauksessa määrätä kunnanhallituksen päätöksen sisältöä. Kuntalain 51§:n säännös asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi (otto-oikeus) merkitsee kuitenkin poikkeusta tähän toimivallanjakoa koskevaan pääsääntöön. Selosta, mitä toimielimiä otto-oikeus koskee, mihin se kohdistuu ja millaisia rajoituksia otto-oikeuden käyttöön liittyy.
4. Kunnan tehtävät jaetaan yleensä yleisen toimialan ja erityisen toimialan tehtäviin. Selosta kunnan tehtävien määräytymistä tämän jaottelun puitteissa.

Opintojakson nimi ja tunnus: Kunnallisoikeus HALJUA23
Tentin tyyppi: luento- ja kirjatentti
Tentaattori: Juha Lavapuro
Tentin päivämäärä: 25.2.2014


HALJUA52 – Kunnallisoikeuden teemajakso/Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op

Päivämäärä 26.3.2013

Tentaattori Asko Uoti
1. Tee selkoa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kunnallisen kaavoitusmenettelyn vuorovaikutteisuuden ilmenemismuodoista.
2. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden oikeudellinen asema ja niiden merkitys maankäytö ja rakentamisen ohjaajana.
3. Tee selkoa maankäyttösopimuksesta maankäytön ja rakentamisen ohjaamisen välineenä.

Päivämäärä 26.11.2013

Tentaattori Asko Uoti
1. Tee selkoa MRL:n  mukaisen kunnallisen kaavoitusmenettelyn vuorovaikutteisuuden ilmenemismuodoista.
2. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden oikeudellinen status ja niiden merkitys maankäytö ja rakentamisen ohjaajana.
3. Tarkastele kunnan rakennusjärjestyksen oikeudellisesta asemaa ja rakennusjärjestysmääräyksillä ohjaamisen rajoja.

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: