Muut tentit

Lähetä uusi tentti
KATTAS34 – Aluetalous ja kaupunkitalous

Tentin päivämäärä – 26.2.2016

Kysymykset:

 1. Keynesiläinen makrotasapaino kahden talousalueen välillä
 2. Klubiteoreettinen tasapaino kahden kaupungin välillä
 3. Kaupungin maankäyttö bid rent -mallin mukaan (luennot ja kirjat)
POLPOP02 – Valtio-opin johdantokurssi

Tentin tyyppi – luentotentti

Tentin päivämäärä – 02.10.2012

Tentaattori – Tapio Raunio

Kysymykset – Vastaa yhteen seuraavista: 1. Onko mielestäsi oikein puhua demokratian kriisistä? 2. Mikä on valtion nykyinen rooli politiikassa? 3. Kerro, miten puolueet ja puoluepolitiikka ovat muuttuneet toisen maailmansodan jälkeen.

______________________________
KATTAP11 – Taloustieteen perusteet

Tentin tyyppi – luentotentti

Tentin päivämäärä – 12.12.2014

Tentaattori – Hannu Laurila

Kysymykset:
Talouden kokonaistasapaino ja talouspolitiikka
1) (uus)Klassisen mikroteorian,
2) keynesiläisen makroteotian ja
3) edellisiä kehikoita yhdistelevän neokeynesiläisen synteesin mukaan.

______________________________
KVOI3 – Eurooppaoikeuden erityiskurssi

Tentin tyyppi – kirjatentti

Tentin päivämäärä – 8.10.2012

Tentaattori – Pauli Rautiainen

Kysymykset – Anna oikeudellisesti perustellut vastauksesi seuraaviin kysymyksiin. 1. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen Euroopan unionissa. 2. Tavaroiden vapaa liikkuvuus etenkin Cassis de Dijon –tapauksen valossa. 3. Jäsenvaltioiden vahingonkorvausvastuu.

______________________________
JKKTVP11 – Työhyvinvoinnin perusteet

Tentin tyyppi – Luentotentti

Tentin päivämäärä – 14.2.2013

Tentaattori – Marja-Liisa Manka

Kysymykset –
Kaikki vastaavat kysymykseen 1. Kysymyksissä 2 ja 3 valitse vaihtoehto a) tai b)

 1. Millaisten teoreettisten/tutkimuksellisten mallien kautta työhyvinvointia on lähestytty? Kuvaa tarkemmin kolmea keskeisintä. (Luennot)
 2. a) Mitä on psykologinen pääoma ja miten sitä voi kehittää? (Teoksesta Manka: Työnilo) b) Miten työterveyshuolto tukee työhyvinvointia? (Oppaasta Manka ym.: Työniloa ja imua; artikkelikäsikirjoituksesta Manka: Työhyvinvoinnin johtaminen)
 3. a) Mitä tarkoitetaan psykologisella sopimuksella? Kuvaile, miten se on muuttumassa. (Teoksessa Pyöriä (toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys) b) Mitä tarkoitetaan vuorovaikutteisella johtamisella? (teoksessa Nuutinen ym.: Vuorovaikutteinen johtajuus eri-ikäisten työssä jatkamisen keinona)
______________________________
JKKTVP11 – Työhyvinvoinnin perusteet

Tentin tyyppi – Luentotentti

Tentin päivämäärä – 26.3.2013

Tentaattori – Kirsi Heikkilä-Tammi

Kysymykset –
Kaikki vastaavat kysymykseen 1. Kysymyksissä 2 ja 3 valitse vaihtoehto a) tai b)

 1. MMinkälaista on tulevaisuuden työ luentojen mukaan. (Luennot)
 2. a) Mitä on psykologinen pääoma ja miten sitä voi kehittää? (Teoksesta Manka: Työnilo) b) Miten työterveyshuolto tukee työhyvinvointia? (Oppaasta Manka ym.: Työniloa ja imua; artikkelikäsikirjoituksesta Manka: Työhyvinvoinnin johtaminen)
 3. a) Mitä tarkoitetaan psykologisella sopimuksella? Kuvaile, miten se on muuttumassa. (Teoksessa Pyöriä (toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys) b) Mitä tarkoitetaan vuorovaikutteisella johtamisella? (teoksessa Nuutinen ym.: Vuorovaikutteinen johtajuus eri-ikäisten työssä jatkamisen keinona)
______________________________
HALTVA12 – Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin – B-osa

Tentin tyyppi – kirjatentti

Tentin päivämäärä – 10.10.2012

Tentaattori – Timo Keski-Petäjä

Kysymykset:
Vastaa seuraavista KAHTEEN.

 1. Haastattelijan ja haastateltavan kohtaaminen haastattelussa
 2. Keskustelun rakentuminen haastatteluksi
 3. Havainnointitutkimuksen rooli kauppatieteellisessä tutkimuksessa
 4. Millaisia aineistoja kauppatieteellinen tutkimus voi hyödyntää?
______________________________
HALTVP11 – Tutkimusprosessin hallinta

Tentin tyyppi – kirjatentti

Tentin päivämäärä – 12.3.2013

Tentaattori – Timo Keski-Petäjä

Kysymykset:
Tenttiohjeet Vastaa vain yhteen kysymykseen. Vastaa esseemuotoisesti.

 1. Tieteenharjoittamisen etiikka ja normit
 2. Tutkijan tieteenfilosofiset taustaoletukset
______________________________
KATTAA38 Paikallinen julkistalous 5op

Tentin päivämäärä – 26.3.2013

Kysymykset:

1. Miten skaalatuottoja tulee käsitellä kuntapalvelujen järjestämisessä?

2. Miten puolustelisit valtionosuuksien käyttöä valtionapujen sijasta?

Valitse vähintää yksi seuraavista:

3. Miten kilpailua voidaan lisätä paikallisissa julkispalveluissa? (Bailey)

4. Miten globalisaatio vaikuttaa aluekehityksessä? (Mackinnon & Cumbers)

5. Miten kansainväliset kokemukset suhteutuvat Suomen kuntauudistukseen? (Moisio)

Tentin päivämäärä – 22.2.2013

1. Fiskaalisen federalismin periaatteet ja niiden painopisteissä tapahtunut kehitys. Mitä reunaehtoja tämä asettaa Suomen kuntauudistukselle?

2. Tarkastele kollektiivista hanketta koskevaa neuvottelua, arvioi erilaisia neuvotteluasemia ja pohdi, miten yhteiskunnalllisesti optimaalinen (first best) tulos voitaisiin saavuttaa.

Valitse vähintään yksi seuraavista:

3. Exit, voice ja niiden opitmaalinen yhdistelmä julkisia palveluja koskevien preferenssien paljastamisessa. (Bailey)

4. Keynesiläinen vs. markkinaliberalistinen näkemys paikallistaloudelisessa kontekstissa (Mackinnon & Cumbers)

5. Kansainvälisten kokemusten oppi Suomen kuntauudistukselle. (Moisio)

_________________________

KATYVA 42 – Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa

Tentin päivämäärä – 18.12.2012

1. Kerro millaisissa tilanteissa verovelvolliselle syntyy tositteiden säilyttämisvelvollisuus tai muistiinpanovelvollisuus. Selosta myös mainittujen velvollisuuksien keskeinen sisältö.

2. Kerro mitä verotusmenettelylaissa säädetään selvittämisvelvollisuuden jakautumisesta.

3. Veron kiertämistä koskevan yleislausekkeen (VML 28§) soveltamistilanteet voidaan ryhmitellä neljään tyyppitilanteeseen. Kerro mitä ne ovat ja selosta millaisista tilanteista on kyse.

4. Kerro millä edellytyksillä verotusta voidaan oikaista verovelvollisen vahingoksi niin sanottuna yhden vuoden oikaisuna (VML 56.2§) Kerro myös millaisissa tilanteissa saattaa olla tulkinnanvaraista, onko oikaisulle olemassa edellytyksiä vaiko ei.

__________________________

KATYVA 34 – Pankkioikeus 11.1.2016

Vastaa kolmeen kysymykseen.

 1. a. Mitkä ovat saatavan lakkaamistavat? b. Kuittaus saatavan lakkaamistapana?
 2. a. Maksuhäiriömerkinnän tallentamisen edellytykset? b. Maksuhäiriömerkinnän poistaminen?
 3. Luoton ennenaikainen eräännyttäminen.
 4. Velallisen ulosmittauskelpoinen omaisuus.

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: