Vanhat tentit

Opintojakson nimi ja tunnus: Haljua21
Tentin tyyppi: luento- ja kirjatentti
Tentaattori: Raija Huhtanen
Tentin päivämäärä: 11.03.2016

  1. Minkälaisia oikeuksia laki vahvistaa yksityiselle julkiseen hallintoon nähden?
  2. Päätöksen perustelu hyvän hallinnon takeena
  3. Euroopan ihmisoikeussopimuksen, EU-oikeuden ja perustuslain asettamat vaatimukset hallintoprosessille (hallintolainkäytölle)

 

KUOIP1 – Kunnallisen itsehallinnon oikeudelliset perusteet

Opinnon tyyppi: Perusopinnot
Tentin tyyppi: Kirjallisuus Päivämäärä: 15.9.2009
Tentaattori: Asko Uoti
Kysymykset:
1. Toimivalta ja toimivallan siirtäminen kunnallishallinnossa
2. Kuntalaisten osallistumis ja vaikutusmahdollisuuksien sääntely kuntalaissa

——————————————————————-
Opinnon tyyppi: Perusopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 31.3.2009
Tentaattori: Asko Uoti
Kysymykset:
1. Kunnan jäsenyys (määräytyminen) ja sen oikeudellinen merkitys
2. Kuntiin kohdistuva valtion valvonta ja sen oikeudelliset rajat

————————————————————–
Opinnon tyyppi: Perusopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 12.2.2009
Tentaattori: Asko Uoti
Kysymykset:
1. Mikä on Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinon peruskirja ja mitkä ovat peruskirjan mukaan paikallisen itsehallinnon keskeiset tunnusmerkit?
2. Tee selkoa kuntien valtioapujärjestelmän oikeudellisista perusteista.

————————————————————
Opinnon tyyppi: Perusopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 24.4.2008
Tentaattori: Asko Uoti
Kysymykset:
1. Kuntayhtymät kuntien välisen yhteistoiminnan muotona?
2. Kuntien valtionapujärjestelmän oikeudelliset perusteet?

————————————————————–
Opinnon tyyppi: Perusopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 15.4.2008
Tentaattori: Asko Uoti
Kysymykset:
1. Tarkastele eritellysti kunnan jäsenyyden määräytymistä ja jäsenyyden oikeudellista merkitystä
2. Tee selkoa vaalikelpoisuudesta kunnallisiin luottamuselimiin

————————————————————
Opinnon tyyppi: Perusopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 3.4.2008
Tentaattori: Asko Uoti
Kysymykset:
1. Mikä on Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinon peruskirja ja mitkä ovat peruskirjan mukaan paikallisen itsehallinnon keskeiset tunnusmerkit?
2. Tee selkoa vaalikelpoisuudesta kunnallisiin luottamuselimiin

————————————————————–
Opinnon tyyppi: Perusopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 18.9.2007
Tentaattori: Asko Uoti
Kysymykset:
1. Tee selkoa otto-oikeudesta ja sen käytön keskeisistä rajoituksista kunnallisessa päätöksenteossa
2. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin (169/2007) perustuva yhteistoiminta-alueen käsite ja suunnitteluvelvollisuus eräillä kaupunkiseuduilla?

—————————————————————–

KUOIP2 – Kunnallisoikeuden perusteet II (4 op)

Opinnon tyyppi: Perusopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 19.4.2011
Tentaattori: Asko Uoti
Kysymykset:
1.Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen ja sen rajoitukset
2.Toimivallan siirtäminen kunnanhallituksessa ja sen rajoitukset

——————————————————————-
Opinnon tyyppi: Perusopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 18.4.2011
Tentaattori: Asko Uoti
Kysymykset:
1. Toimivaltarajat ja toimivallan siirtäminen kunnallishallinnossa
2.Tee selkoa luottamushenkilön esteellisyysperusteista

——————————————————————-
Opinnon tyyppi: Perusopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 31.3.2009
Tentaattori: Asko Uoti
Kysymykset:
1. Tee selkoa otto-oikeudesta ja sen käytön keskeisistä rajoituksista kunnallisessa päätöksenteossa.
2. Tee selkoa luottamushenkilön esteellisyysperusteista.

——————————————————————-
Opinnon tyyppi: Perusopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 31.3.2009
Tentaattori: Asko Uoti
Kysymykset:
1. Toimivaltarajat ja toimivallan siirtäminen kunnallishallinnossa.
2. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sääntely kuntalaissa

KUOIA1 – Julkiset hankinnat ja kunnallinen sopimustoiminta (5 op)

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot
Päivämäärä: 22.3. 2011
Tentaattori: Antero Oksanen
1. Kumppaanuus julkisissa hankinnoissa?
2. Oikeusturvakeinot EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa?
3. Vastaa valinnaisesti kahteen seuraavista kysymyksistä:
a) Maankäyttösopimukset
b) Milloin osakeyhtiöt ovat julkisia hankintayksiköitä?
c) Viranomaisen toimivalta sopimusten tekemisessä?
d) Etuosto-oikeus
——————————————————————-

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot
Päivämäärä: 20.2.2009
Tentaattori: Antero Oksanen
Kysymykset:
1. Maankäyttösopimuksen keskeinen tarkoitus ja sisältö?
2. Suoran hankinnan sallittavuus hankinnoissa?
3. Vastaa valinnaisesti kahteen seuraavista kysymyksistä
a) kuntien väliset sopimukset?
b) sopimusperusteinen vastuu – vahingonkorvausvastuu
c) kilpailuttamisen ja hankinnan kolme keskeistä tarkastelukulmaa?
d) ehdollinen sopimus ja esisopimus kiinteistönkaupassa?
——————————————————————-

Opinnon tyyppi: aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 15.4.2008
Tentaattori: Antero Oksanen
Kysymykset:
Vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen! Kustakin tehtävästä voi saada enintään 5 pistettä.
1. Maanvuokratyypit ja niiden erityispiirteet?
2. Kilpailuttamisen keskeiset tarkastelukulmat julkisissa hankinnoissa?
3. Vastaa vaihtoehtoisesti
a) Sopimusperusteinen vastuu?
b) Kehittämiskorvaus?
c) Asian käsittelyvaiheet oikeudenkäynnissä?

——————————————————————

KUOIA2 – Kunnallinen päätöksentekomenettely (3op)

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Kirjat
Päivämäärä: 9.2.2010
Tentaattori: Asko Uoti
Kysymykset:
1. Mistä asioista kunnan hallintösäännöllä määrätään ja mikä on hallintosäännön oikeudellinen asema?
2. Mitä tietoja kunnallisen toimielimen pöytäkirjaan tulee merkitä Suomen Kuntaliiton antaman hallintosääntömallin mukaan?
3. Tee selkoa valtuuston säädännäisestä ja tosiasiallisesta asemasta Hämäläinen et.al teoksen mukaan?

—————————————————————

KUOIA5 – Kaavoitus- ja rakentamisoikeus ( 4op )

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot
Päivämäärä: 18.3.2008
Tentaattori: Aimo Ryynänen
Kysymykset:
1. Alueellisen ympäristökeskuksen ohjausvalta kunnan kaavoituksen suhteen
2. Oikeussuojajärjestelmä maankäyttö- ja rakennuslaissa
3. Kestävän kehityksen periaate maankäytön suunnittelussa
4. Maakuntakaavan oikeudellinen merkitys
5. Kaavan laadintaa sääntelevät oikeudelliset periaatteet

—————————————————————

 

KUOIS2 – Julkisen palvelutuotannon oikeudelliset periaatteet (8 op)

Opinnon tyyppi: Syventävät opinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 19.10.2004
Tentaattori: Aimo Ryynänen
Kysymykset:
1. Yksityistämisen oikeudelliset periaatteet
2. Perusoikeuksien toteuttamisvastuun jakautuminen
3. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan keskeinen sisältö ja merkitys maamme kannalta: mitä lainsäädännön muutostarpeita peruskirjan perusteella vielä voidaan nähdä olevan?
4. Lääninhallituksen ja kuntien välinen suhde
Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan sisältö
——————————————————————-

Opinnon tyyppi: Syventävät opinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 25.5.2004
Tentaattori: ??
Kysymykset:
1. Yksityistämisen oikeudelliset reunaehdot
2. Perusoikeuksien toteuttamisvastuu
3. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan keskeinen sisältö ja merkitys maamme kannalta: mitä lainsäädännön muutostarpeita peruskirjan perusteella vielä voidaan nähdä olevan?
4. Lääninhallituksen ja kuntien välinen suhde
5. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan sisältö ja osatekijät
——————————————————————-

Opinnon tyyppi: Syventävät opinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 23.3.2004
Tentaattori: Aimo Ryynänen
Kysymykset:
1. Kunnallisen itsehallinnon yksityistämiselle antamat reunaehdot
2. Valtion ja kuntien välisen työnjaon perusperiaatteet
3. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan keskeinen sisältö ja merkitys maamme kannalta; mitä lainsäädännön muutostarpeita peruskirjan perusteella vielä voidaan nähdä olevan?
4. Lääninhallituksen ja kunnan välinen suhde
5. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan sisältö ja osatekijät
——————————————————————-

Opinnon tyyppi: Syventävät opinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 16.12.2003
Tentaattori: Aimo Ryynänen
Kysymykset:
1. Kunnan rooli ammatillisessa koulutuksessa
2. Valtion ja kuntien välisen työnjaon perusperiaatteet
3. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan keskeinen sisältö ja merkitys maamme kannalta: mitä lainsäädännöllisiä muutostarpeita peruskirjan hyväksyminen aiheutti
4. Lääninhallitus kunnallisen palvelutuotannon arvioijana
5. Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan sisältö
——————————————————————-

Opinnon tyyppi: Syventävät opinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 21.1.2003
Tentaattori: Aimo Ryynänen
Kysymykset:
1. Yksityistämisen oikeudelliset mahdollisuudet kunnan palvelutuotannossa
2. Viranhaltijoiden asema kuntajaon muutostapauksissa
3. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan keskeinen sisältö ja merkitys maamme kannalta: mitä lainsäädännön muutostarpeita peruskirjan hyväksyminen aiheutti
4. Lääninhallituksen rooli kunnallisen palvelutuotannon näkökulmasta
5. Aluehallinnon uudistussuunnitelmat ja nykytila kunnan toiminnan kannalta

——————————————————————-

 

KUTAP1 Kuntien voimavarat ja niiden hallinta 3op
Lotta-Maria Sinervo
Luennot
9.12.2011

1) Kunnan talousprosessi
A) piirrä kunnan talousprosessi
B) mitkä ovat kunnan talousprosessin keskeiset ominaispiirteet

2) Talousarvion haasteet kuntakonsernin ohjausvälineenä. Tarkastele erityisesti liikelaitoksen, kuntayhtymän ja ostopalvelujen näkökulmasta

3) Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet
A) allokaatiotehtävä
B) menolaji
C) kunnan taloudellinen perustarkoitus
D) käyttötalousosa

—————————————————————————–

KUTAP1 Kuntien voimavarat ja niiden hallinta 3op
Lotta-Maria Sinervo
Kirjat
9.12.2011

1) Miten toimintaympäristö ja sen muutos vaikuttaa kunnan toimintaan ja talouteen? Käytä esimerkkejä toimintaympäristön muutoksista. Pohdi teemaa hyödyntäen teosta Korhonen, S. & Merisalo, M. (Toim.) (2008) Toimiva kunta.

2) Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tehtävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksessa. Hyödynnä vastauksessasi Kuntalain (365/1995) lukuja 8 ja 9.

3) Henkilöstövoimavarojen raportoinnin ulottuvuudet kunnassa. Voit tarkastella raportointiulottuvuuksia teoksen Koivuniemi, T. (2004). Henkilöstövoimavarojen moninaisuus, muutos ja johtaminen kuntasektorilla avulla.

—————————————————————————–

 

KUTAA12 – Kuntien tilintarkastus ja tuloksellisuusarviointi 6op

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Tentaattori: Jari Tammi
Päivämäärä: 20.2.2012

Kysymykset:
1) Minkälaiset tekijät voivat muodostua ongelmakohdiksi kilpailutuksessa?
2) Mitkä ovat JHTT-tarkastajan keskeisimmät tehtävät ja asema tarkastusorganisaatiossa?
3) Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen erot?
4) Julkisen sektorin ja yksityisen sektorin tilintarkastajan erot?
5) Mitä tilintarkastuksen raportointi pitää sisällään?

—————————————————————–

KUTAA2 – Julkisyhteisöjen johdon laskentatoimi

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Esseeosa, luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 28.3.2011
Tentaattori: Lotta-Maria Sinervo
Kysymykset:
1) Poistojen laskeminen pääomakustannuslaskennassa.  Tarkastele teemaa erityisesti alkuperäisiä hankintahintoja käytettäessä. Teemaa on käsitelty luennoilla sekä teoksessa Etelälahti & al. (1992): Investointi ja pääomakustannuslaskennan opas.

2) Näkymättömien kustannusten ongelma. Tarkastele ongelmaa käyttäen hyväksi luennoilla käytyjä teemoja ja Näsi & al. (2009) artikkelia.
3) Määrittele seuraavat käsitteet lyhyesti. Käytä apunasi luentoja sekä kurssin kirjallisuutta.
a) kustannus
b) meno
c) resurssiajuri
d) luova laskentatoimi (creative accounting)
e) rahan bonetaarinen tehtävä

——————————————————————-

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Esseeosa, Luennot + Kirjat
Päivämäärä: 15.12.2009
Tentaattori: Lasse Oulasvirta & Lotta-Maria Sinervo
Kysymykset:
1. Miksi vaikuttavuus on ongelmallista? Pohdi teemaa luentojen pohjalta, tarkastellen erityisesti laskentatoimen näkökulmaa.

2. Toimintolaskennan hyödyt suhteessa perinteiseen kustannuslaskentaan. Käytä apunasi Tuija Rajalan vierailuluentoa sekä kurssin kirjallisuuteen kuuluvia Tyni & al. (2009): Kustannuslaskentaopasta kunnille ja kuntayhtymille sekä Torppa & Wallin (1992 tai uud.): Toimintolaskenta kehittämisen tukena.

3. Tukipalvelujen käsittelyvaihtoehdot laskentatoimessa. Teemaa on käsitelty luennoilla sekä teoksessa & al. (2009): Kustannuslaskentaopasta kunnille ja kuntayhtymille.

————————————————————–
Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Esseeosa
Päivämäärä: 30.3.2008
Tentaattori: Pentti Meklin
Kysymykset:
1. Suoritteet ja niiden vaikuttavuus kustannuslaskennan kohteena (luennot)

2. Selosta, miten toimintolaskenta nostaa kustannukset paremmin näkyväksi kuin perinteinen kustannuslaskenta?

3. Vastaa toiseen:
a) Työaikakustannusten laskeminen (erit. Wallin & Etelälahti
b) Katetuottolaskennan ja omakustannuslaskennan periaatteellinen ero sekä hyödyt ja riskit. ( erit. Kunnan ja kuntayhtymän kustannuslaskentaopas)

—————————————————————-

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot
Päivämäärä: 17.3.2008
Tentaattori: Pentti Meklin
Kysymykset:
1.Suorite- ja kustannuslaskenta

Kaupungin K terveyskeskuksen päivystysaseman talousarvion käyttösuunnitelma ja toteutumaluvut vuonna 200X ovat taulukon mukaiset. Taulukossa on erilliskustannusten ja sisäisten ostopalvelujen osalta ilmaistu menojen jakautuminen muuttuviin ja kiinteisiin. Vyörytyserät jaetaan keskushallinnon kaavamaisesti päivystysasemalle.

Päivystysasema 200X 200X
Käyttösuunnitelma Toteutunut
Henkilöstökulut (muku) 1 000 000 1 375 000
Henkilöstökulut (kiku) 5 000 000 5 100 000
Tarvikemenot (muku) 100 000 125 000
Sisäiset ostopalvelut (muku) 150 000 160 000
Laskennalliset poistot ja
korot (kiku) 50 000 50 000
Vyörytyserät 65 000 65 000
Yhteinen hallinto 13 000 13 000
Muut vyörytyserät 6 378 000 6 888 000
Tulot
Maksutulot 200 000 245 000
Nettomenot 6 178 000 6 643 000
Käynnit 40 000 44 134

Päivytysasemalle oli budjetin mukaan käyntejä ennakoitu 40 000, mitä pidetään normaalina toiminta-asteena. Toteutuneet käynnit olivat vuonna 200X kuitenkin yht. 44 134.

a) Mikä oli käynnin omakustannushinta normaalikalkyyli mukaan?
b) Mikä oli käynnin omakustannushinta keskimääräiskalkyylin mukaan?
c) Mikä oli käynnnin hinta minimikalkyylin mukaan?
d) Mitä johtopäätöksiä voisit mahdollisesti tehdä laskettujen käyntihintojen ja käyttösuunnitelmien perusteella?

2. Standardikustannuslaskelma

Edellä mainitussa terveyskeskuksessa on budjetin 200X mukaan ennakoitu, että diabetespotilaille jaetaan mittaliuskoja yhteensä 1500 kpl hintaan á 14,80. Toteutunut mittaliuskojen käyttö talousarviovuonna oli 1612kpl. Mittaliuskojen ostomenot olivat yhteensä 24 505,-. Mittaliuskojen ostomenot ovat terveyskeskuksen tarvikemenoissa. Diabetespotilaiden määrä, joille jaettiin mittaliuskoja, ei eronnut ennakoidusta määrästä.

a) Laske mittaliuskojen budjettiero sekä määrä- ja hintaerot standardikustannuslaskennan mukaisesti.

b) Miten em. määrä- ja hintaeroanalyysin kaltainen tieto voisi hyödyttää terveyskeskuksen johtoa talousarviovuoden aikana jatkuvana seurantana?

3. Ostaa/valmistaa itse -päätökset

Valtion tekniikkakeskus on tuottanut tiettyä lujuuskoestusta 1200 kertaa per vuosi. Viraston johtaja on saanut tarjouksen Tekniikkapalvelu Oy:ltä, joka tarjoaa 1200 koestuksen työt hintaan 1000,- koestus. Oman koestuksen kustannukset ovat 1200,-/kpl

Koestus 1200 kpl €
Välitön työ 650 000
Ainekulut 290 000
Huolto+muut mukut 150 000
Kiinteät yleiskustannukset 350 000
Yhteensä 1 440 000
Kust./yksikkö 1200

a) Kannattaako koestus ostaa Tekniikkapalvelu Oy:ltä kun otetaan huomioon, että valtion tekniikkakeskuksessa palvelun ostovaihtoehdon toteutuessa vapautuvat resurssit saataisiin muuhun tekniikkatyöhön, jossa tuotettaisiin vuositasolla 10 000kpl suoritteita, joissa kate on 20,-/suorite.
b) Mitä muita seikkoja tulisi ostovaihtoehdoissa ottaa huomioon kuin hinta? Perustele.

4. Tutki luetelluilla investointilaskelmamenetelmillä, ovatko seuraavat investoinnit kannattavia ja mikä on niiden kannattavuusjärjestys. Esitä laskelmat ja kannattavuusjärjestys. Käytä apuna diskonttaus- ja annuiteettitekijätaulukkoa.

Vaihtoehto A Vaihtoehto B Vaihtoehto C

Perusinvestointi 12000,- 6000,- 8200,-

Vuotuiset juoksevat tuotot 2000,- 1500,- 2000,-

Vuotuiset juoksevat kustannukset 300,- 300,- 250,-

Pitoaika 10v. 10v. 15v.

Laskentakorko 8% 8% 8%

Jäännösarvo 0 200,- 0

a) takaisinmaksuajan menetelmällä

b) nykyarvomenetelmällä

c) annuiteettimenetelmällä

d) sisäisen korkokannan menetelmällä

———————————————————————

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot
Päivämäärä: 14.1.2008
Tentaattori: Lasse Oulasvirta
Kysymykset:
Lasku 1. Valtion maanmittauslaitoksen erikoiskarttapalveluyksikkö myy erikoiskarttoja (markkinasuorite) hintaan 100,-/kpl. Laskentakaudella (vuosi) niitä myytiin 2000 kpl. Erikoiskarttojen kustannusvastaavuuslaskelma on alla.

Myyntituotot 200000
Karttapohjaostot 2000
Välitön työ 80 000
Muuttuvat yleiskustannukset 20 000
Yksikön omat kiinteät kustannukset 18 000
Erilliskustannukset yhteensä 120 000
Käyttöjäämä 80 000
Osuus laitoksen yhteiskustannuksista:
Yhteiset tukitoiminnot 20 000
Hallinto 20 000
Pääomakustannukset 30 000
Yli- tai alijäämä 10 000

a) Tee yllä olevien tietojen perusteella erikoiskartoille katetuottolaskelma ja laske kate yksikköä kohden, kriittinen piste ja varmuusväli.

b) Erikoiskarttapalvelujen johto päättää laskea erikoiskarttojen hintaa 5 prosentilla saatuaan huomautuksen valtion vuositilintarkastajalta tosiasiallisen monopoliaseman edellyttävän maksuasetuksen mukaan korkeintaan omakustannusarvon mukaista hintaa. Yksikkö arvoi, että hinnan lasku ei muuta myytyjen erikoiskarttojen määrää, koska kysyntä on hinnan suhteen joustamatonta. Laske nyt katetuotto, voitto, kriittinen piste sekä varmuusväli.

Lasku 2. Oletetaan, että edellä laskussa 1. selostettu erikoiskarttapalveluyksikkö myy sisäisesti erikoiskartat maanmittauslaitoksen muille yksiköille ja että mainittu maanmittauslaitos harkitsee erikoiskarttapalvelujen ulkoistamista. Se saa a) kohdan mukaisessa tilanteessa (älä siis huomioi kohtaa 1b tässä laskussa 2.) tarjouksen Tehokartasto Oy:ltä 2000 kpl: een erikoiskarttatoimituksesta hintaan 140 000€ ja juuri perustelulta Digi&MapCreative Oy:tlä hintaan 100 000€. Tehokartastolla on laatusertifikaatti ja se on toiminut alalla 15 vuotta. Digi&MapCreative on perustettu vuosi sitten eikä sen tilinpäätöstä löytynyt kaupparekisteristä. Digi&MapCreativen toimitusjohtaja/omistaja vakuutti, että firmalla on kaikki modernit välineet ja että se tulee olemaan toimialan kärkifirma tulevaisuudessa.

Mitä tekisit maanmittauslaitoksen johtona ja kannattaako siirtyä omasta toiminnasta ulkoa ostettuun – esitä laskelma perusteluineen.

Lasku 3. Standardikustannuslasku

Kunnan terveyskeskuksessa on budjetin mukaan ennakoitu, että diabetespotilaille jaetaan mittaliuskoja yhteensä 1500kpl ostohinnan ollessa terveyskeskukselle á 154,80. Toteutunut mittaliuskojen käyttö talousarviovuonna oli 1612kpl. Mittaliuskojen ostomenot olivat yhteensä 251391,-

a) Laske mittaliuskojen budjettiero sekä määrä- ja hintaerot standardikustannuslaskennan mukaisesti.

b) Miten em. määrä- ja hintaeroanalyysin kaltainen tieto voisi hyödyttää terveyskeskuksen johtoa talousarviovuoden aikana seurantatietona?

Lasku 4. Investointilasku

Tutki luetelluilla investointilaskelmamenetelmillä, ovatko seuraavat investoinnit kannattavia ja mikä on niiden kannattavuusjärjestys. Esitä laskelmat ja kannattavuusjärjestys. Käytä apuna diskonttaustekijätaulukkoa.

Vaihtoehto A Vaihtoehto B

Perusinvestointikustannus 120 000 6000
Vuotuiset juoksevat tuotot 5000 3000
Vuotuiset juoksevat kustannukset 1500 1000
Pitoaika 5 5
Laskentakorko 7 7
Jäännösarvo 500 0

a) takaisinmaksuajan menetelmällä
b) nykyarvomenetelmällä
c) sisäisen koron menetelmällä
d) jos saat erilaisen kannattavuusjärjestyksen edellä mainituilla laskelmilla, minkä katsoisit parhaimmaksi ohjenuoraksi vain toisen vaihtoehdon valinnassa ja miksi.

—————————————————————–

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Kirjallisuus
Päivämäärä: 17.3.2008
Tentaattori: Meklin
Kysymykset:
1. Organisaation elementtejä erotetaan tavallisesti

a. strateginen huippu
b. teknostruktuuri
c. tukitoiminnot
d. keskijohto
e. toiminnallinen ydinKustannukset kohdistetaan loppusuoritteille, joita tuottaa toiminalliseen ytimeen kuuluvat yksiköt. Millä vaihtoehdoilla organisaation osien kustannukset voidaan kohdentaa toiminnallisen ytimen yksiköille? Pohdi vaihtoehtoja.

2. Kustannusten riippuvuus toiminnoista. Jäsennä esimerkein, mistä tekijöistä toimintojen kustannukset ovat riippuvaisia. (Torppa&Wallin tai Lumijärvi, et al.)

3. Vastaa toiseen:
a. Kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen (Wallin&Etelälahti)
b. Katetuottolaskennan ja omakustannuslaskennan periaatteellinen ero (Kunnan ja kuntayhtymän kustannuslaskennan opas)

—————————————————————-

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 14.12.2007
Tentaattori: Meklin, Oulasvirta, Kärki
Kysymykset:
Laskentaosio:
Lasku1. Kustannuslaskenta ja ostaa/valmistaa itse -päätökset

Valtion viraston yksikkö X tuottaa vuosittain 150 000 kpl tukipalvelusuoritetta B viraston lakisääteistä loppusuoritetta varten. Suoritteen B tuottaminen on vaatinut erikoisosaamista yksikössä. Yksikön X välittömän työn palkkakustannukset olivat laskentakaudella 560 000, ja sen päälletyönantajalle koituvat välilliset kustannukset lasketaan kertoimella 1,65. Ainekulut olivat yhteensä 300 000. Huolto ja muut muuttuvat yleiskustannukset olivat yksikössä X yhteensä 200 000. Yksikön omat erilliskustannukset luettavat kiinteät kustannukset olivat 250 000 ja viraston yhteiskustannuksista yksikölleX jaetut yhteiskustannukset 100 000. Yksikölle jaetut yhteiskustannukset koostuivat osuuksina yhteisestä talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta. Viraston johtaja on saanut tarjouksen Tukipalvelu Oy:stä, joka tarjoaa 150 000 kpl ao. tukipalvelusuoritetta hintaan 11 euroa kappale. Tukipalvelu Oy:llä ei ole laatujärjestelmää.

a) Laske oman tuotannon suoritteelle sekä minimikalkyyli että keskimääräiskalkyyli

b) Tee ostaa/valmistaa itse -vaihtoehtovertailulaskelma ja vastaa perustellen ja pohdiskellen kysymykseen, olisiko edullisin vaihtoehto ostaa palvelu toiselta ulkoa tarjonneelta yhtiöltä (kumpi) vai jatkaa omana tuotantona.

Lasku2. Standardikustannuslasku

Nokelan kunnan vesilaitoksessa on budjetissa ennakoitu, että kemiallista puhdistusainetta X tarvitaan per puhdistettu vesikuutio 0,08 kg. Veden puhdistetuksi määräksi on arvioitu 1 200 000 m^3 laskentakaudella. Puhdistusaineen ostohinnan standardi on budjetissa 1€/kg. Veden puhdistettu määrä oli laskentakaudella yhteensä 1 015 000 m^3 ja kemiallista puhdistusainetta X kului yhteensä 91 350 kg. Puhdistusaineen toteutuneet ostomenot olivat yhteensä 84 042,-

a) Laske puhdistusaineen X budjettiero liukuvan budjetin mukaan sekä määrä- ja hintaerot standardikustannuslaskennan mukaisesti.
b) Miten em. määrä- ja hintaeroanalyysin kaltainen tieto voisi hyödyttää terveyskeskuksen johtoa talousarviovuoden aikana seurantatietona?

Lasku3. Investointilaskenta

Tutki luetellulla investointilaskelmamenetelmillä, ovatko seuraavat investoinnit kannattavia ja mikä on niiden kannattavuusjärjestys. Esitä laskelmat ja kannattavuusjärjestys. Käytä apuna diskonttaus- ja annuiteettitekijätaulukkoa.

a) takaisinmaksuajan menetelmällä
b) nykyarvomenetelmällä
c) annuiteettimenetelmällä
d) sisäisen korkokannan menetelmällä
e) mistä mahdolliset erot eri menetelmien antamissa kannattavuusjärjestyksissä johtuvat

Esseeosio
Vastaa tiiviisti ja jäsennellysti kolmeen tehtävään.

1. Selvittele yksikön, esim. sairaalan, kokonaiskustannusten ja tuotteiden yksikkökustannusten rakennetta ja suhdetta.
2. Esitä täsmällisesti, missä kolmessa asiassa toimintolaskelma eroaa perinteisestä kustannuslaskelmasta.
3. Vastaa toiseen: a) Työaikakustannusten muodostuminen (erit. Wallin-Etelälahti) b) Käyttö- ja pääomakustannukset kustannuslaskennassa (erit. Kunnan ja kuntayhtymän kustannuslaskentaopas)

——————————————————————–
Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 23.11.2001
Tentaattori: ??
Kysymykset:

1. Suorite- ja kustannuslaskenta, max 6 p.

Kuntayhtymän X kuljetustoimiston tuloslaskelmaraportti laskentakaudelta 2000 oli alla olevan taulukon mukainen. Vyörytyserät jaetaan keskushallinnosta kaavamaisesti (vyörytyserä ei muutu tulosyksikön tuotannon volyymin mukana) kullekin tulosyksikölle, myös kuljetustoimistolle.

Polttoainemenot (muuttuvia kustannuksia) 500 000
Henkilöstömenot (kiinteitä kustannuksia) 300 000
Muut menot (muuttuvia kustannuksia) 90 000
Laskennalliset poistot ja korot (kiinteitä menoja) 50 000
Vyörytyserät
Yhteinen hallinto 50 000
Muut vyörytyserät 10 000
Menot yhteensä 1 000 000
Suoritteen myyntitulot yhteensä 1 100 000

Kuljetustoimistolla oli laskentakaudelle budjetoitu 250 kuljetussuoritetta, mitä pidetään normaalin toiminta-asteen mukaisena volyyminä. Toteutuneet kuljetussuoritteet olivat laskentakaudella vuonna 2000 kuitenkin yht. 230.

a) Mikä kuljetussuoritteen omakustannushinta normaalikalkyylin mukaan?
b) Mikä on kuljetussuoritteen hinta minimikalkyylin mukaan
c)Mikä oli katetuotto, kriittinen piste ja varmuusmarginaali
laskentakauden tietojen perusteella?

2. Standardikustannuslaskenta

Kunnan Z ravintokeskuksessa on budjetin 2000 käyttösuunnitelmassa varauduttu raaka-aineen G tilaamiseen 1 000 kg hintaan 25,00 mk/kg. Toteutunut G:n käyttötalousarviovuonna oli 1 100 kg, joka ostettiin kokonaishintaan 26 950 mk

Max 4 p.

a) Laske aterioiden budjettiero sekä määrä- ja hintaerot standardikustannuslaskennan mukaisesti.

b) Miten em. määrä- ja hintaeroanalyysin kaltainen tieto voisi hyödyttää ravintokeskuksen johtoa talousarviovuoden aikana seurantatietona ?

Tehtävä 3. Viraston XYZ tietokoneyksikön atk-järjestelmä on vanhentunut ja jatkossa hyödytön virastolle (sen jäännösarvo on 0). Tietokoneyksikön kustannukset kuluneelta kaudelta olivat seuraavat. Taulukossa ovat yksikön erilliskustannukset ja osuus yhteiskustannuksista. Max 10 p.

Erilliskustannukset mk /vuosi
Henkilöstökustannukset 900 000
Tarvikekustannukset 100 000
Ostopalvelut 50 000
Atk-poistot 100 000
Osuus yhteiskustannuksista
Hallinto 100 000
Tilakustannukset 150 000
Yhteensä 1 400 000

Jos virasto uusii atk-järjestelmänsä, se maksaa 2 milj.mk. Taloudellinen pitoaika investoinnille olisi 10 vuotta ja poistomenetelmänä tasapoisto. Jos virasto tekee investoinnin, se tulee muutoin toimeen olemassa oleville tiloilla/resursseilla ja oletuksena on, että atk-poistoja lukuun ottamatta taulukon mukaiset kustannukset pysyvät muuttumattomina. Atk-yksikkö toimii viraston tiloissa. Tietopalvelu IT -Service tarjoaa virastolle atk-palvelun kokonaispaketin, joka perustuu sille, että virasto lakkauttaa oman atk-yksikkönsä ostaa palvelun firmalta. Firma laskuttaa sovitusta palvelusta yhteensä 1 milj.mk per vuosi. Jos virasto ostaa palvelun, atk-yksikön vaatimat tilat jäävät tyhjilleen (niille ei ole järkevää vuokrausmahdollisuutta) ja tilakustannukset jäävät mutta pienenevät atk-tilojen osalta 100000 markkaan per vuosi.

a) Osoita laskelmin, onko palvelun ostaminen vai oman atk-yksikön pitäminen ja atkinvestointi edullisempi vaihtoehto.

b) Entä, jos oman atk-yksikön vaihtoehdossa atk-investointi tehostaisi kapasiteetin käyttöä siten, että myymällä palvelua ulkopuolella saataisiin katetta yhteensä 400000 mk per vuosi (kaikkien muiden tekijöiden pysyessä samoina kuin edellä).

Tehtävä 4. Tutki luetelluilla investointilaskelmamenetelmillä, ovatko seuraavat investoinnit kannattavia ja mikä on niiden kannattavuusjärjestys. Esitä laskelmat ja kannattavuusjärjestys. Käytä apuna diskonttaus- ja annuiteettitekijätaulukkoa. Max 10

Vaihtoehto A Vaihtoehto B
Perusinvestointi 12 000 mk 6 000 mk
Vuotuiset juoksevat tuotot 2 000 mk 1 500 mk
Vuotuiset juoksevat kustannukset 300 mk 300 mk
Pitoaika 10 v. 10 v.
Laskentakorko 7 %
Jäännösarvo 500 200

a) takaisinmaksuajan menetelmällä
b) nykyarvomenetelmällä
c) annuiteettimenetelmällä
d) sisäisen korkokannan menetelmällä

—————————————————————

KUTAS4 – Paikallinen julkistalous (6 op)

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot
Päivämäärä: 13.12.2002
Tentaattori: Veli Karhu
Kysymykset:
1. Mitä ymmärretään käsitteillä
a) vapaamatkustaja-ongelma. Millaisissa yhteyksissä siihen on tällä kurssilla törmätty?
b) lehmänkaupat (logrolling). Esittele niiden hyvät ja huonot puolet kunnallisen päätöksenteon kannalta.

2.Millä tavalla kunnan käyttäytyminen poikkeaa kohdentamattoman ”könttäsumma” valtionavun ja kohdennetun tehtaväkohtaisen valtionavun tapauksissa? Miksi yleisesti ollaan siirtymässä laskennallisiin könttäsumma-apuihin? Milloin se Suomessa tapahtui? Kuviosta olisi apua vastatessasi tähän kysymykseen.

3. a)Millaisia olisivat Tieboutin mallin mukaisesti määräytyneet kunnat ja kuntarakenne? Esittele mallittelun pahimmat puutteet.
b) Mitkä tekijät ovat Rosenin mukaan vaikuttaneet julkisen sektorin kasvuun? Tärkeimpien tekijöiden esittely riittää.
4.Fiskaalisen federalismin törkeimmat periaatteet. Miksi FF:n tila EMU-maissa on niin kirjava? Mitä kyseinen asiaintila merkitsee verotuksen ja verojärjestelmien harmonisointia ajatellen ?

———————————————————————-
Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot
Päivämäärä: 8.10.2007
Tentaattori: Hannu Laurila
Kysymykset:
1) Diskokonttokoron valinta julkisia hankkeita koskevassa kustannus-hyötyanalyysissa.
2) Kuntienväliset valtionavut maksajan näkökulmasta katsottuna.
3) Fiskaalisen federalismin tehokkuusperiaatteet.
4) Tieboutin teoria julkisen sektorin tehokkuudesta.

——————————————————————
KUTAA12
Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot + Kirjat
Päivämäärä: 17.1.2011
Tentaattori: Jari Tammi
Kysymykset:
1. Mitkä ovat tilintarkastajan perustehtävät?
2. Mikä on tarkastuslautakunnan rooli tilintarkastajiin nähden?
3. Mitä tavoitteita kuntalaki asettaa tilintarkastastukselle?
4. Miten sisäinen tarkastus ja valvonta eroavat toisistaan?
5. Miltä keskeisiltä osin kunnan tilintarkastus eroaa yrityksen tilintarkastuksesta?
6. Milloin viranhaltija on tilintarkastajan näkökulmasta esteellinen?

———————————————————————
Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot + Kirjat
Päivämäärä: 8.2.2010
Tentaattori: Jari Tammi
Kysymykset:
1. Esmiehen tehtävät yksikössään sisäisen valvonnan näkökulmasta. Mikä rooli hänelle on sisäisessä valvonnassa?
2. Milloin viranhaltija on esteellinen tilintarkastajan näkökulmasta?
3. Miltä keskeisiltä osin kunnan tilinpäätös eroaa yrityksen tilinpäätöksestä?
4. Tilintarkastuksen suunnittelun lähtökohdat ja merkitys?
5. Mitä tavoitteita kuntalaki asettaa tilintarkastukselle?

——————————————————————
KUTAA12

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: Luennot
Päivämäärä: 30.3.2009
Tentaattori: Jarmo Vakkuri
Kysymykset:
1. Kunnan lakisääteisen JHTT-tilintarkastuksen prosessi. Tarkastele prosessia suhteessa julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa koskevaan ohjeistoon.

2. Tuloksellisuustarkastuksen ja -arvioinnin rooli kuntien valvonnan kokonaisuudessa. Miksi sitä tehdään? Miten sitä toteutetaan? Käytä vastatuksessasi kurssin luentoihin ja kurssimateriaaliin pohjautuvia esimerkkejä.

3. Tarkastuslautakunnan rooli kunnan tilintarkastuksen järjestelmässä päämies-agenttimallin näkökulmasta.

——————————————————————

KUTAS1 – Kunnan talousanalyysit (6 op)

Opinnon tyyppi: Syventävät opinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: ??
Tentaattori: ??

Kysymykset:
Voit vastata kaikkiin tai haluamiisi osiin I-III

I Luento-osuus (1/5)
1. Erittele syitä, miksi kunnan talous saattaa osoittaa kirjanpidon mukaan tasapainoa (Kuntalaki 65§), mutta siitä huolimatta kunta velkaantuu tai sen rahoitusvarallisuus vähenee.

II Kirjat (1/5)
Vastaa yhteen seuraavista
2 a. (Vakkuri) Herkkyys DEA-menetelmässä.
2 b. (Syvänen) Selosta XT-teoria pähkinänkuoressa.
2 c. (Moisio) Julkisen sektorin hyödykkeiden (public goods and services) kysynnän taustalla olevat tekijät.

III Harjoitusosa (3/5)
3. Liitteenä on Hämeenkyrön tilinpäätöstiedot. Lisäksi tiedät, että Hämeenkyrön väkiluku on 9915.

a. Tee yksityiskohtainen laskelma siitä, millä tavalla Hämeenkyrön kunta on rahoittanut käyttöomaisuusinvestointinsa olettaen, että tulorahoitus käytetään kokonaisuudessaan käyttöomaisuusinvestointeihin.

b. Arvioi tilinpäätösinformaation ja relevanttien tunnuslukujen perusteella, millainen on Hämeenkyrön lainanottokyky.

c. Entä millainen on Hämeenkyrön maksuvalmius.

d. Mitä kunnallistalouden asiantuntijana haluat lausua Hämeenkyrön kunnan talouden yli- ja/tai alijäämäisyydestä?

e. Tuottaako Hämeenkytö taloudellisesti lasten päivähoitopalvelut?
Perustele päätelmästi.

——————————————————–

KUTAS2 – Julkisen sektorin laskentatoimen teoria (6 op)

Opinnon tyyppi: Syventävät opinnot
Tentin tyyppi: Luennot
Päivämäärä: 10/2010
Tentaattori: Jarmo Vakkuri

Kysymykset:
1) Activity-Based Profitability Analysis – mallin (ABPA) päämääränä on yhdistää asiakasnäkökulma tuloksellisuuden mittaukseen. Miten tämä toteutetaan? Mitä ongelmia tähän liittyy julkisorganisaatioiden laskentatoimen kannalta?

2) IPSAS-standardien soveltamisen ongelma suomalaisessa valtionhallinnossa. Tarkastele kysymystä kurssikirjallisuuden ja luentomateriaalin perusteella.

3) Mitä tarkoittaa herkkyyskäsite osana julkisen sektorin laskentatoimen teoriaa? Saat lisäpisteitä konkreettisista esimerkeistä.

4) Vastaa toiseen:
Mikä julkisen sektorin tulosmittauksen teoriassa on uutta? Analysoi kysymystä kurssikirjallisuuden ja artikkelimateriaalin pohjalta.

tai

Miten Mayston (1993) jäsentää päämiehen käsitteen osana päämies-agenttimallia? Miten käsitys päämiehestä vaikuttaa julkishallinnon tilivelvollisuusajatteluun?

——————————————————-

Opinnon tyyppi: Syventävät opinnot
Tentin tyyppi: Luennot
Päivämäärä: ??
Tentaattori: Pentti Meklin

Kysymykset:
1. Näsin teos:
Mihin talouden kehitysvaiheeseen, ja millä tavalla, liittyivät omakustannuslaskennan ja katetuottolaskennan alkuvaiheet?

2. Artikkelit: Vastaa kumpaankin
a. Pallotin näkemys tilivelvollisuudesta (accountability) laskentatoimen perustana.
b. Vuotuisten laskentaraporttien erot eri maissa (Pina&Torres)

3. Standardit, vastaa toiseen
a. Millainen on IPSASin kassavirtalaskelman (Cash Flow Statements) rakenne ja miten se eroaa kunnan rahoituslaskelmasta?
b. Millainen on IPSASin esittämän kassavirtalaskelman (Cash Flow Statements) rakenne ja mitä hyötyä sen soveltaminen tuottaisi valtionhallinnossa
(i) koko valtion
(ii) toimintayksikön tasolla?

——————————————————————-

KUTAS14 – Aluetalous ja kaupunkitalous 6op

Opinnon tyyppi: Syventävät opinnot
Tentin tyyppi: Luennot ja kirjallisuus
Päivämäärä: 16.5.2011
Tentaattori: Hannu Laurila
Kysymykset:
1. Selvitä lyhyesti seuraavat:
a) Keynesin kerroinvaikutus aluetaloudessa
b) asukkaiden ja yritysten bid-rent -funktiot kaupunkialueella
c) kasautumisen vaikutukset perinteisessä talousteoriassa
2. Liikenteen markkinaratkaisu ja sen politiikkaimplikaatiot

Vastaa toiseen seuraavista kirjakysymyksistä:
3. Alue- ja kaupunkipolitiikka EU:ssa (Armstrong-Taylor ja Laakso-Loikkanen)
4. Kaupungin vetovoima yrityssijainnin kannalta (McCann)
———————————————————————-

KUTAS15 -Yhteiskunnallinen laskentatoimi

Opinnon tyyppi: Syventävät opinnot
Tentin tyyppi: Kirjallisuus
Päivämäärä: 11.4.2011
Tentaattori: Jarmo Vakkuri
Kysymykset:
1) Teoksessaan Donald Moynihan esittää ajatuksia tavoista, joilla julkisen hallinnon tuloksellisuusperusteista ohjaus- ja johtamismallia (performance management) tulisi miettiä uudelleen. Mitä nämä uudet ajattelutavat ovat?

2) Vaikutuksen mittaaminen julkisella sektorilla. Kuvaa Smithin teokseen pohjautuen oma näkemyksesi siitä, millä julkisen toiminnan osa-alueella vaikutusten mittaaminen on helpointa, missä se on erityisen vaikeaa? Syvennä vastaustasi konkreettisen esimerkkitapauksen valossa.

3) Kustannus-hyötyanalyysin rooli yhteiskunnallisessa laskentatoimessa. Jäsennä kysymystä seuraavista näkökulmista:
a) Kuvaa kustannus-hyötyanalyysin toteuttamisprosessin vaiheet. Jäsennä vaiheisiin liittyvät tärkeimmät taustaolettamukset ja ongelmat.
b) Hyödynnä edellä rakentamaasi jäsennystä konkreettiseen esimerkkikohteeseen. Miten siis käytännössä soveltaisit kustannus-hyötyanalyysia?

 

———————————————————————-

 

KAJOA6 – Strateginen johtaminen 3op

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: kirjatentti
Päivämäärä: 8.11.2011
Tentaattori: Arto Haveri

Vastaa kumpaankin kysymykseen.
Kysymykset:
1) Miten voidaan varmistaa se, että strategiat saadaan toteutumaan? (Bryson)

2) Millaisia erityisiä johtamisen haasteita sisältyy kuntaliitosten ja kuntayhteistyön johtamiseen Laamasen ja Nyholmin artikkelin perusteella? (Haveri ym.)

——————————————————————–

KAJOA6 – Strateginen johtaminen 2op

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: luentotentti
Päivämäärä: 11.10.2011
Tentaattori: Arto Haveri
Kysymykset:
1) Kuvaile Milesin ym. niin sanottua strategiatypologiaa. Miten siinä tyypitellään organisaatiot niiden strategisen orientaation perusteella? Entä miten typologian perusteella voidaan analysoida tyyppien vahvuuksia ja heikkouksia

2) Selvitä strategisen tiedon ja strategisen päätöksenteon välistä suhdetta pitäen mielessä erilaiset strategisen tiedon tuottamistavat sekä ne painotukset, joita luennoilla nostettiin esiin tarkasteltaessa tj. Jussi Pesosen UPM:n strategialinjausten yhteydessä v. 2009 tekemiä huomioita.

——————————————————————–

Opinnon tyyppi: Aineopinnot
Tentin tyyppi: luentotentti
Päivämäärä: 4.10.2011
Tentaattori: Arto Haveri
Kysymykset:
1) Miksi strategisen johtamisen konteksti julkisyhteisöissä ja erityisesti kunnissa on erilainen kuin yrityksissä ja miten se vaikuttaa johtamistilanteissa?

2) Selvitä tulevaisuuslähtöisyyden, resurssilähtöisyyden ja emergenssin välisiä suhteita (jännitteitä, jatkumoa, dynamiikkaa) organisaation strategisessa ohjautumisessa.

——————————————————————–

KAJOS1B – Paikallinen muutos ja hallinta 3op

Opinnon tyyppi: Syventävät opinnot
Tentin tyyppi: Kirjat?
Päivämäärä: ?
Tentaattori: ?

Kysymykset:
1) Millä neljällä yleisellä tavalla governance on tyypillisesti ymmärretty väärin? (Klijn)

2) Mitä pirstoutunut (fragmented) hallinta merkitsee holistisen hallinnan teorian näkökulmasta? (Perry ym.)

3) Miten hahmottaisit verkostohallinnan tilanteen Pohjoismaissa lukemasi perusteella? (Local gov. studies)

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: